•  اشىلىۋ ۇستىندە سال كۇتە تۇرڭىز...
  شينجياڭ  اسەم كەسكىن تور ورتالىعى

ۇلاسپالى ءاندەر-كەرەمەت ورىنداعان -قازاقسوفت قازاق جازۋلارىن

كەسكىن كورىلىم قاتارى

كەسكىن تانستىرىلىمى

ۇلاسپالى ءاندەر-كەرەمەت ورىنداعان -قازاقسوفت قازاق جازۋلارىن
ۇلاسپالى ءاندەر-كەرەمەت ورىنداعان
تۇرى:موزىكا Mtv    ۋاقىتى:02:15
اۋتورى:xjasem.com    كورىلىم:497198رەت    قولداۋ:630رەت    ناشار:87رەت
كەسكىن تاڭباسى
Top