•  اشىلىۋ ۇستىندە سال كۇتە تۇرڭىز...
  شينجياڭ  اسەم كەسكىن تور ورتالىعى

ۇلاسپالى ءاندەر-كەرەمەت ورىنداعان -قازاقسوفت قازاق جازۋلارىن

كەسكىن كورىلىم قاتارى

كەسكىن تانستىرىلىمى

ۇلاسپالى ءاندەر-كەرەمەت ورىنداعان -قازاقسوفت قازاق جازۋلارىن
ۇلاسپالى ءاندەر-كەرەمەت ورىنداعان
تۇرى:موزىكا Mtv    ۋاقىتى:02:15
اۋتورى:xjasem.com    كورىلىم:497838رەت    قولداۋ:755رەت    ناشار:189رەت
كەسكىن تاڭباسى
Top